1. പരിപൂർണ

    1. വി.
    2. നല്ലപോലെ നിറഞ്ഞ, തികഞ്ഞ, കുറവുകളൊന്നു ഇല്ല്ത്ത
  2. പ്രപർണ

    1. നാ.
    2. ഇലകൊഴിഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക