1. പരിപൂർണത

    1. നാ.
    2. സമ്പൂർണത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക