1. പരിപൂർണദശ

    1. നാ.
    2. മോക്ഷം
    3. മരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക