1. പരിപ്രക്ഷണം

    1. നാ.
    2. ചുറ്റുമുള്ള നോട്ടം
    3. ചുഴിഞ്ഞുനോക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക