1. പരിപ്ലവം

  1. നാ.
  2. ഇളക്കം
  3. കുളി
  4. ഞെരുക്കം
  5. വെള്ളപ്പൊക്കം
  6. വള്ളം
  7. ക്രൂരത
  8. നീന്തൽ
  9. സുഖഹീനത
  10. ഉയർന്നുനിൽക്കൽ
 2. പാരിപ്ലവം

  1. നാ.
  2. വളം
  3. ഇളകുന്നത്
  4. അസുഖകരമായ അവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക