1. പരിപ്ലുതം

    1. നാ.
    2. ഇളക്കം
    3. കുതിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക