1. പരിബൃഢ

    1. വി.
    2. കട്ടിയായ
    3. ഉറപ്പുള്ള, ബലമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക