1. പരിബർഹണം

    1. നാ.
    2. വസ്ത്രം
    3. പൂജ
    4. പരിവാരം
    5. വികാസം, വളർച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക