1. പരിഭംഗം

    1. നാ.
    2. ഉടയ്ക്കൽ, ഉടവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക