1. പരിഭവം

  1. നാ.
  2. തോൽവി
  3. സങ്കടം
  4. അവമാനം
  5. നിന്ദ
  6. ഇടിവ്
  7. മുഷിച്ചിൽ
 2. പരിഭാവം

  1. നാ.
  2. അവമാനം
  3. നിന്ദ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക