1. പരിഭവിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. നിന്ദിക്കുക
    3. മുഷിഞ്ഞിരിക്കുക
    4. തോൽപ്പിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക