1. പരിഭാവിത

    1. വി.
    2. ചേർന്ന
    3. വ്യാപിച്ച
    4. ഉള്ളിലടങ്ങിയ, അകത്തുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക