1. പരിഭാഷകൻ

    1. നാ.
    2. തർജമചെയ്യുന്ന ആൾ
    3. വ്യാഖ്യാതാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക