1. പരിഭുക്ത

    1. വി.
    2. പഴയ
    3. ഭുജിക്കപ്പെട്ട, അനുഭവിക്കപ്പെട്ട
    4. ഉപയോഗിച്ച
    5. കൈവശപ്പെടുത്തിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക