1. പരിഭൂഷണം

  1. നാ.
  2. ചുറ്റുമുള്ള അലങ്കാരം
  3. ഒരുതരം സന്ധി, രാജ്യത്തെ നികുതിമുഴുവനും വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന സന്ധി
 2. പ്രഭാഷണം

  1. നാ.
  2. പ്രസംഗം
  3. വ്യാഖ്യാനം
 3. പരിഭാഷണം

  1. നാ.
  2. ധിക്കാരം
  3. സംഭാഷണം
  4. ഉടമ്പടി, നിയമം
  5. ചട്ടം, മുറ
  6. തർജമചെയ്യൽ
  7. നിന്ദയോടുകൂടിയ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക