1. പരിഭോഗം

    1. നാ.
    2. അനുഭവം
    3. സംഭോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക