1. പരിഭ്രംശ(ന)ം

    1. നാ.
    2. വീഴ്ച
    3. രക്ഷപെടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക