1. പരിഭ്രമം

  1. നാ.
  2. തിടുക്കം
  3. തെറ്റ്
  4. ഉഴൽച്ച, കുഴപ്പം, വെപ്രാളം
  5. പരിഭ്രമണം
  6. വളച്ചുകെട്ടിപ്പറയൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക