1. പരിഭ്രാജിത

    1. വി.
    2. ശോഭിതമായ, പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക