1. പരിഭ്രാമണം

  1. നാ.
  2. പരിഭ്രമിപ്പിക്കൽ
 2. പരിഭ്രമണം

  1. നാ.
  2. ചുറ്റിനടപ്പ്, കറക്കം
  3. പരിധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക