1. പരിമ

    1. നാ.
    2. വ്യാപ്തം
    3. അളവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക