1. പരിമണ്ഡലം

  1. നാ.
  2. വൃത്തം, ബിംബം
 2. പരമണ്ഡലം

  1. നാ.
  2. സ്വർഗം
  3. അന്യദേശം
  4. ശത്രുരാജ്യം
  5. ശ്രഷ്ഠമായ ദേശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക