1. പരിമന്ദ

    1. വി.
    2. ചെറിയ
    3. തീരെപ്പതുക്കെയായ
    4. അല്പം മാത്രമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക