1. പരിമളം

  1. നാ.
  2. ഒരു വൃത്തം
  3. മൈഥുനം
  4. സുഗന്ധം (ചന്ദനം, കുങ്കുമം, കസ്തൂരി തുടങ്ങിയവയുടെ മണം)
  5. വിലാസം
  6. പണ്ഡിതസഭ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക