1. പരിമളഗന്ധി

    1. നാ.
    2. സത്യവതി, ശന്തനുവിൻറെ ഭാര്യ (ആദ്യം മത്സ്യഗന്ധിയായിരുന്നവൾ പരാശനുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിനുശേഷം പരിമളഗന്ധംഉള്ളവളായി)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക