1. പരിമാർജനം

    1. നാ.
    2. ശുദ്ധിയാക്കൽ, തുടയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക