1. പരിമിതി

    1. നാ.
    2. കുറവ്
    3. പരിച്ഛേദം
    4. പരിമാണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക