1. പരിമൃജ്യ

    1. വി.
    2. വെടിപ്പാക്കപ്പെടേണ്ട, തുടയ്ക്കത്തക്ക
    3. തൊടുവാൻതക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക