1. പരിമ്ലായി

    1. നാ.
    2. തൊലിയിൽ നിറഭേദമുള്ള പാടുകളോപുള്ളികളോ ഉണ്ടാകൽ
    3. ഒരു നേത്രരോഗം, ഒരിനം തിമിരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക