1. പരിമർദ(ന)ം

  1. നാ.
  2. ആലിംഗനം
  3. തിരുമ്മൽ, പൊടിക്കൽ
  4. ഞെരുക്കൽ
 2. പ്രമർദനം

  1. നാ.
  2. നശിപ്പിക്കൽ, പീഡനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക