1. പരിയം

    1. നാ.
    2. വീടിൻറെ പിൻഭാഗം, പാർശ്വം
    3. ദാസ്യം
    4. വധുവിനുവേണ്ടികൊടുക്കുന്ന തുക
    5. വേശ്യയുടെ കൂലി. (പ്ര.) പരിയാംപുറം = മുറ്റം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക