1. പരിയപ്പാട്

    1. നാ.
    2. ദാസ്യവൃത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക