1. പരിലാളിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. വാത്സല്യത്തോടെ വളർത്തുക, ഓമനിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക