1. പരിവദനം

    1. നാ.
    2. കുറ്റപ്പെടുത്തൽ, നിന്ദിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക