1. പരിവാദകൻ

    1. നാ.
    2. വാദി, ആവലാതിക്കാരൻ
    3. അപവാദം പറയുന്നവൻ
    4. വാദ്യം പ്രയോഗിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക