1. പരിവാപം1

  1. നാ.
  2. കുളം
  3. തടാകം
  4. വിതയ്ക്കൽ
  5. പരിജനം
  6. വീട്ടുസാമാനം
  7. നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം
  8. വറുത്തധാന്യം
  9. നിലപാട്
  10. ഉറകൂടിയ പാൽ
  11. ചിതറൽ, വിതറൽ
 2. പരിവാപം2

  1. നാ.
  2. ക്ഷൗരം
  3. കൊയ്ത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക