1. പരിവാരം

  1. നാ.
  2. ഉപകരണം
  3. വാളുറ
  4. സൈന്യം
  5. മൂടി
  6. അകമ്പടിക്കാരൻ, (സേവകൻ മുതലായ അനുചരവർഗം)
  7. ഗ്രാമത്തിൻറെ അതിർത്തി (രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മതിലോ വേലിയോ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക