1. പരിവാഹം

    1. നാ.
    2. ഒഴുക്ക്
    3. (വെള്ളം) കവിഞ്ഞൊഴുകൽ
    4. ചാൽ (വെള്ളംകൊണ്ടുപോകാനുള്ള കൈവഴി)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക