1. പരിവിന്ദ(ക)ൻ

    1. നാ.
    2. ജ്യേഷ്ഠൻ വിവാഹിതനാകുന്നതിനുമുമ്പു വിവാഹിതനായവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക