1. പരിവീത

    1. വി.
    2. വ്യാപിച്ച
    3. ചുറ്റപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക