1. പരിവീതം

    1. നാ.
    2. ചുടപ്പെട്ടത്
    3. ബ്രഹ്മാവിൻറെ വില്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക