1. പരിവൃഢ

    1. വി.
    2. ഞെരുങ്ങിയ, തിങ്ങിയ
    3. വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
    4. ശ്രഷ്ഠതയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക