1. പരിവൃതി

  1. നാ.
  2. പരിവർത്തനം
 2. പരിവൃത്തി

  1. നാ.
  2. അവസാനം
  3. ഒരു അലങ്കാരം
  4. തിരിച്ചുവരവ്
  5. തവണ, പ്രാവശ്യം
  6. ചുറ്റിത്തിരിയൽ
  7. വച്ചുമാറ്റം
  8. പരിവർത്തിക്കൽ
  9. (ജ്യോ.) ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചുറ്റൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക