1. പരിവൃത്തം

    1. നാ.
    2. ആലിംഗനം
    3. പരസ്പരം കൈമാറ്റംചെയ്യപ്പെട്ടത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക