1. പരിവേദം

    1. നാ.
    2. അതിവേദന
    3. പൂർണജ്ഞാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക