1. പരിവേദനം

  1. നാ.
  2. വിവാഹം
  3. വിലാപം
  4. വിവാദം
  5. അതിവേദന
  6. പൂർണമായജ്ഞാനം
  7. (നമ്പൂതിരിമാരുടെയിടയിൽ)ജ്യേഷ്ഠനുമുമ്പ് അനുജൻ വിവാഹംകഴിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക