1. പരിവേഷ്ടനം

    1. നാ.
    2. ചുറ്റളവ്
    3. ചുറ്റൽ
    4. മുടി
    5. പരിധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക