1. പരിവേഷ്ടിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ചുറ്റുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക