1. പരിവേഷ്ടിത

    1. വി.
    2. ചുറ്റപ്പെട്ട, ചുറ്റും കെട്ടപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക