1. പരിവ്

    1. നാ.
    2. ചരിവ്
    3. സ്നേഹം, താത്പര്യം
    4. ദുഃഖം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക